(17-12-2010)

Musici met dystonie gezocht in verband met een pilot over nieuwe, veelbelovende behandelmethode! Kees Hein Woldendorp van de muziekblessurepoli van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag heeft een interdisciplinair behandelprogramma opgesteld met nieuwe elementen in de behandeling.

OPROEP


Musici met dystonie gezocht in verband met een pilot over nieuwe, veelbelovende behandelmethode!


Inleiding
Dystonie is een zeer invaliderend probleem voor de amateur en professionele musicus die hiermee te maken krijgt, aangezien musiceren vaak niet langer mogelijk is. De precieze incidentie en prevalentie zijn onbekend. Dit hangt samen met de verschillende definities en visies op dystonie als ook met de onderzoeksmethoden die in de diverse onderzoeken (in de algemene populatie en specifiek voor musici) gehanteerd worden. Een telefonische rondgang in 2009 bij de diverse behandelcentra voor dystonie in Nederland levert een identiek beeld op. Opvallend is daarbij hoe weinig musici bij dit soort centra terechtkomen, het beperkte succes van de behandeling en dat vaak arbeidsongeschiktheid dreigt. Andere literatuur bevestigt dit beeld waarbij men vond dat musici in het algemeen erg weinig naar specialisten gaan en meestal hun heil zoeken bij een plaatselijke therapeut. Uit contacten met musici en docenten van conservatoria wordt aannemelijk dat het om een relevant probleem gaat voor musici. Bij Revalidatie Friesland is op basis van literatuur en onze goede resultaten bij embouchure-problematiek (ook een vorm van dystonie) een interdisciplinair behandelprogramma opgesteld met nieuwe elementen in de behandeling.

Behandeling van dystonie
In grote lijnen zijn er tot op heden vier verschillende behandelmethoden te onderscheiden:
1. een mechanisch perifere benadering waarbij botuline behandeling centraal staat eventueel in combinatie met spalken;
2. een 'psychologische' benadering waarbij behandeling door een psycholoog plaatsvindt;
3. een functionele benadering vanuit een fysiek gedragsmatig pijnreferentie kader.
4. een relatief nieuwe ontwikkeling van een zogenaamde 'musicologische' benadering waarbij de behandeling van de dystonie middels het instrument zelf plaatsvindt. In dit kader voert het te ver om dieper op de achtergronden in te gaan.

Music Movement Therapy for Musicians (MMTM)
Bij Revalidatie Friesland is een nieuwe interdisciplinaire behandelmethode ontwikkeld voor musici met dystonie klachten. Zoals de naam al aangeeft staat het musiceren zelf en de fysieke uitvoering ervan centraal in de behandeling. Deze methode baseert zich op inzichten vanuit de neurowetenschappen, pijnrevalidatie (waaronder het dynamisch pijnmodel), theorieën over motorisch leren, handletsels en onze ervaringen met musici in onze ‘muziekblessure’ polikliniek.

De behandeling bestaat uit een drietal modules:
1. voorlichting/bewustwordingsmodule
2. de eigenlijke MMTM behandelmodule
3. fysiek/cognitief gedragsmatige behandelmodule
Kenmerkend voor de MMTM behandeling is dat de muziektherapeut samen met de fysiotherapeut/ergotherapeut of bij embouchure problematiek samen met de logopedist gelijktijdig de musicus behandelt. Het ontspannen musiceren staat centraal via een bepaalde methodiek en opbouw met nadruk op de auditieve en sensibele terugkoppeling. Er wordt vanuit een situatie waarin geen tot weinig dystonie optreedt trapsgewijs toegewerkt naar de situatie waarin de dystonie het meest storend optreedt.

Verzoek
Om de behandeling verder te kunnen uitbouwen en wetenschappelijk te onderbouwen, zijn meer patiënten nodig. Graag komen we in contact met (ex) musici met therapie resistente dystonie-klachten.
Patiënten kunnen zich aanmelden via onderstaand e-mailadres (met verwijsbrief van huisarts of specialist).

Werkwijze
De intake vindt plaats door de muziektherapeut, ergotherapeut en revalidatiearts op één dagdeel. Aan de hand daarvan wordt het beleid bepaald, waarbij het ons streven is om waar mogelijk patiënten zo dicht mogelijk in de thuisomgeving te behandelen.. Voor de musici met dystonie die in aanmerking komen voor MMTM moet rekening worden gehouden met een gemiddelde behandelfrequentie van 2-3x per week gedurende zo'n drie maanden.

K. H. Woldendorp, revalidatiearts en coördinator 'muziekblessure'poli Revalidatie Friesland.

CONTACT:
k.h.woldendorp@revalidatie-friesland.nl

of 0512-389295 (secr.)

Uit: Nederlands Tijdschrift voor handtherapie. 

Terug